Statut

STOWARZYSZENIA KOBIET DO WALKI Z RAKIEM PIERSI

EUROPA DONNA W NOWYM SĄCZU

(tekst jednolity obejmujący zmiany z dnia 3 czerwca 2004 r. oraz zmiany z dnia z dnia 2.03.2011r.

§ 1.

1. Stowarzyszenie Kobiet do Walki z Rakiem Piersi Europa Donna w Nowym Sączu zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną.

2. Terenem działalności Stowarzyszenia jest powiat nowosądecki ziemski i grodzki, a siedzibą władz – Nowy Sącz.

3. Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków. Może również do prowadzenia swoich spraw zatrudniać pracowników.

4. Stowarzyszenie może używać pieczęci i odznak na zasadach określonych w pismach szczegółowych oraz (międzynarodowego znaku Europa Donna)- logo Europejskiej Koalicji do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA z siedzibą w Mediolanie, które opisane jest w języku angielskim The European Greast Cancer Coalition

logo

5. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

6. Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową na rzecz kobiet na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(Dz. U. 2003.96.873.) i ustawy z dnia 22.01.2010r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 28, poz. 146).

 

§ 2.

 

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

 

Celem Stowarzyszenia Kobiet do Walki z Rakiem Piersi Europa Donna jest rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań służących ochronie zdrowia społeczeństwa, a zwłaszcza walce z rakiem piersi u kobiet.

Stowarzyszenie w szczególności realizuje cele poprzez:

1. Przyczynianie się do rozpowszechniania i wymiany dokładnych i aktualnych informacji na temat raka piersi.

2. Uświadamianie kobiet o zagrożeniu rakiem i zachęcanie ich do regulacji kontroli własnych piersi.

3. Propagowanie konieczności poddawania się okresowej kontroli mammograficznej w celu ewentualnego, wczesnego wykrywania choroby nowotworowej.

4. Domaganie się zapewnienia każdej pacjentce optymalnego dla niej sposobu leczenia.

5. Zapewnienie wysokiej jakości opieki wspomagającej w trakcie leczenia i w okresie późniejszym.

6. Domaganie się właściwego przygotowania personelu służby zdrowia w zakresie profilaktyki, leczenia i rehabilitacji.

7. Dostrzeganie właściwych działań społecznych i popieranie ich rozwoju.

8. Domaganie się kontroli jakości aparatury diagnostycznej i klinicznej.

9. Zapewnianie wszystkim pacjentkom możliwości zrozumienia proponowanych kierunków leczenia, włączając w to badania kliniczne oraz respektowanie ich prawa do zasięgania innych opinii medycznych.

10. Przyczynianie się do rozwoju badań nad rakiem piersi.

11. Zespolenie wysiłków lekarzy, naukowców, przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, środków masowego przekazu oraz samych kobiet do walki z rakiem piersi.

12. Nawiązywanie współpracy i wymianę doświadczeń z organizacjami o podobnej działalności w kraju i zagranicą.

13. Organizowanie prelekcji oraz wydawanie broszur, plakatów i materiałów edukacyjnych.

14. Podejmowanie działań na rzecz zdobywania funduszy na realizację zadań Stowarzyszenia.

15. Stowarzyszenie prowadzi również działalność na rzecz swoich członków, członków organów lub pracowników w sferze zadań publicznych określonych w punktach od 1 do 14, §2 Statutu na takich samych zasadach jak do osób trzecich.

 

§2a

Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową pożytku publicznego, nie jest jednostką sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych i nie działa w celu osiągnięcia zysku. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

Funkcjonuje na podstawie przepisów odnoszących się do ustawy o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu prowadząc nieodpłatną działalność pożytku publicznego rozumianą jako działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych w zakresie:

a/ ochrony i promocji zdrowia społeczeństwa, a zwłaszcza walce z rakiem piersi u kobiet,

b/ promocji i organizacji wolontariatu,

c/ działalności charytatywnej.

Stowarzyszenie jako organizacja pożytku publicznego przestrzega zasad:

a/ prowadzenia działalności określonej w § 1 pkt 3 i pkt 6 jako wyłącznej statutowej działalności , która dotyczy realizacji zadań publicznych na rzecz działań służących ochronie zdrowia społeczeństwa, a zwłaszcza kobiet zagrożonych lub chorych na raka piersi,

b/ przeznaczania całego dochodu na działalność statutową,

c/ działalność statutowa – stanowi wyłączną działalność Stowarzyszenia.

 

 

 

§ 3.

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

2. Członkami Stowarzyszenia są osoby zainteresowane niesieniem pomocy kobietom przed i po zabiegach operacyjnych.

3. Członek – osoba fizyczna ma prawo do:

a/ czynnego i biernego prawa do wybory władz Stowarzyszenia, po upływie 3 miesięcy okresu członkostwa.

b/ uczestnictwa w zebraniach, odczytach, konferencjach organizowanych przez Stowarzyszenie.

c/ zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia.

4. Członkowie zobowiązani są do przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz.

 


§ 4.

SPOSÓB NABYWANIA I UTRATY CZŁONKOSTWA

1. Członków przyjmuje się w drodze uchwały Zarządu na podstawie deklaracji.

2. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:

a/ dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu ewentualnych zobowiązań,

b/ utraty osobowości prawnej członka wspierającego,

c/ wykluczenie na skutek decyzji Zarządu w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych , nieprzestrzegania postanowień. Zarząd zobowiązany jest uświadomić członka o skreśleniu podając przyczyny, wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków.

d/ pozbawienie praw członkostwa w wyniku uchwały Walnego Zebrania.

e/ śmierć członka

 

§ 5.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

1. Władzami Stowarzyszenia są:

a/ Walne Zebranie Członków,

b/ Zarząd,

c/ Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.

3. Uchwały władz Stowarzyszenia /jeżeli statut nie stanowi inaczej/ podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy aktualnej liczby uprawnionych członków lub na żądanie jednej osoby tajnie.

4. W przypadku ustąpienia członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniony spośród nie wybranych kandydatów, według kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów.

 

§ 6.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i zbiera się nie rzadziej niż raz w roku.

2. W Walnym Zebraniu biorą udział:

a/ z głosem stanowiącym – członkowie Stowarzyszenia

b/ z głosem doradczym – członkowie Stowarzyszenia , honorowi i zaproszeni goście.

3. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków, co najmniej na 14 dni przed terminem.

4. Uchwały Walnego Zebrania zapadają przy obecności:

a/ w pierwszym terminie – co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania,

b/ w drugim terminie – wyznaczonym w tym samym dniu, 30 minut później od pierwszego terminu bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

5. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

6. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

7. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

a/ z własnej inicjatywy,

b/ na żądanie Komisji Rewizyjnej,

c/ na umotywowane żądanie co najmniej 15 członków zwyczajnych.

8. W przypadkach b i c nadzwyczajne Walne Zebranie winno być zwołane nie później niż w ciągu 4 tygodni od daty przedstawienia wniosku Zarządowi.

9. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

10. Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

a/ określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,

b/ uchwalenie statutu i jego zmian oraz budżetu ,

c/ wybór i odwołanie członków władz Stowarzyszenia,

d/ rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od uchwał Zarządu,

e/ podejmowanie uchwał o przynależność do innych organizacji,

f/ podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

g/ podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.

 

§ 7.

ZARZĄD

1. Zarząd kieruje całokształtem Stowarzyszenia, reprezentuje je na zewnątrz, zarządza funduszami i majątkiem Stowarzyszenia i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem.

2. Zarząd składa się z 6 członków, w tym prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.

3. Prezesa powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie na 4 letnią kadencję.

4. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu.

5. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż 4 razy w roku.

6. Do kompetencji Zarządu należy ponadto:

A/ kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia

B/ prowadzenie dokumentacji członkowskiej i podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich

C/ wnioskowanie o nadaniu lub pozbawieniu godności członka honorowego Stowarzyszenia

D/ ustalanie preliminarza budżetowy

7. Zasady działania Zarządu ustala regulamin uchwalony przez Zarząd.

8. Członkowie Zarządu winni spełniać następujące wymagania: Nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyśle ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 8.

KOMISJA REWIZYJNA

1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołana do kontroli nad jego działalnością.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym przewodniczącego, zastępcy i sekretarza.

3. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania zwołania Walnego Zebrania, a także prawo zwołania zebrania Zarządu.

4. Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie ze swej działalności na walnym Zebraniu.

5. Członkowie Komisji rewizyjnej mają prawo brać udział / z głosem doradczym/ w posiedzeniach Zarządu.

6. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Komisję.

7. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

a/ nie mogą być członkami Zarządu Stowarzyszenia ani pozostawać z nimi w

związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa,

powinowactwa lub podległości służbowej,

b/ nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne

ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

c/ mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot

uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż

przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone

przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

 

§ 9.

MAJĄTEK I FUNDUSZE

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia mogą być:

a/ składki członkowskie , których minimalną wysokość ustala Zarząd,

b/ dotacje, darowizny, zapisy, spadki,

c/ wpływy z działalności statutowej.

3. Środki mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Zabrania się:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej i pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii, prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi,

b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, trzecich w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji,

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

6. „Dochód z działalności Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych

Stowarzyszenia i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego

członków”.

7. „Nadwyżka przychodów nad kosztami jest przeznaczona na działalność pożytku publicznego”.

8. „Stowarzyszenie nie przyjmuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 15.000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji”.

 

§ 10.

ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjecie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie wymaga bezwzględnej większości głosów, przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku.

3. Walne Zebranie określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

4. Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu właściwego postanowienia Sądu.

Zmiany do Statutu Stowarzyszenia Kobiet do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA w Nowym Sączu

§7

 

Zarząd składa się z 6 członków, w tym prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika i dwóch członków.

 

§ 9

 

a) ust. 5 pkt d skreśla się frazę: “na szczególnych zasadach”;

b) dodaje się ust. 6 o następującej treści:

“Dochód z działalności Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.”;

c) dodaje się ust. 7 o następującej treści:

“Nadwyżka przychodów nad kosztami jest przeznaczana na działalność pożytku publicznego.”;

d) 9 dodaje się ust. 8 o następującej treści:

“Stowarzyszenie nie przyjmuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 15.000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji.”

2/ Tekst jednolity statutu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress