Historia

 

Europa Donna – Europejska Koalicja do Walki z Rakiem Piersi – The European Kancer Coalition jest społeczną, niezależną i niedochodową organizacją pozarządową. Powstała w 1993r. z inicjatywy prof. Umberto Veronesi.

uv

EUROPA DONNA W POLSCE

W Polsce działalność Koalicji EUROPA DONNA zapoczątkowana została w listopadzie 1994 roku w Legnicy z inicjatywy Krystyny Miki i Doroty Czudowskiej. 25 listopada 1994 roku w sali Ratusza Urzędu Miasta w Legnicy po raz pierwszy w Polsce zaprezentowano cele EUROPA DONNA. W Legnicy też powstała pierwsza grupa kobiet działających na rzecz propagowania celów EBCC EUROPA DONNA. W następnych latach w wielu miastach Polski powstawały stowarzyszenia do walki z rakiem piersi, które w marcu 1999 roku utworzyły „Ogólnopolski Związek Ruchu Kobiet do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA„. W kwietniu 2004 roku, na VI Zjeździe Delegatów w Dębicy, zmieniono nazwę organizacji na Polskie Forum Europejskiej Koalicji do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA. Siedzibą Forum jest Legnica.

Kolejne Stowarzyszenia zaczęły powstawać w różnych miastach Polski : Warszawa, Wrocław, Gdańsk, Szczecin, Krotoszyn, Łódź, Nowy Sącz, Częstochowa, Przemyśl, Dębica, Poznań.

pocz1pocz2

Dorota Czudowska i Krystyna Mika

CELE KOALICJI:

1. Przyczyniać się do rozpowszechniania i wymiany dokładnych i aktualnych informacji na temat raka piersi w całej Europie.

2. Uświadamiać kobiety o zagrożeniu rakiem i zachęcać je do regulalnej kontroli własnych piersi.

3. Propagować konieczność poddawania się okresowej kontroli mammograficznej w celu ewentualnego, wczesnego wykrywania choroby nowotworowej.

4. Domagać się zapewnienia każdej pacjentce optymalnego dla niej sposobu leczenia.

5. Zapewnić wysokiej jakości opiekę wspomagającą w trakcie leczenia i okresie późniejszym.

6. Domagać się właściwego przygotowania personelu Służby Zdrowia w zakresie profilaktyki, leczenia i rehabilitacji.

7. Dostrzegać właściwe działania i popierać ich rozwój.

8. Dążyć do przestrzegania obowiązującej, regularnej kontroli jakości aparatury diagnostycznej i klinicznej.

9. Zapewnić wszystkim pacjentkom możliwość zrozumienia proponowanych kierunków leczenia, włączając w to badania kliniczne oraz respektować ich prawo do zasięgania innych opinii medycznych.

10. Przyczyniać się do rozwoju badań nad rakiem piersi.

 

Postanowieniem Sądu Rejonowego w dniu 19 czerwca 1997r. zostało powołane Towarzystwo Pomocy Amazonkom „Kobiety Kobietom” Europa Donna w Nowym Sączu. Pierwszą prezeską była Danuta Oleksińska, Grażyna Ociepka została wiceprezeską, Ewa Zielińska sekretarzem, Maria Tengowska skarbnikiem, Marta Sowa konsultentem medycznym, Alicja Derkowska i Teresa Tokarczyk członkiniami Zarządu.

1997

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Nowym Sączu w dniu 19 czerwca 1997 roku zostało powołane Towarzystwo Pomocy Amazonkom „Kobiety Kobietom” – Europa Donna w Nowym Sączu

Pierwszą prezeską ED została Danuta Oleksińska.

Skład Zarządu: GrażynaOciepka wiceprezes, Ewa Zielińska sekretarz, Maria Tengowska skarbnik, MartaSowa konsultant medyczny,

Członkinie Zarządu: AlicjaDerkowska, Teresa Tokarczyk.

1997

PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM SZANSY -ZDĄŻYĆ PRZED RAKIEM Sesja onkologiczna zorganizowana przez EUROPA DONNA

wspólnie z Klubem Sądeckich Amazonek

1997gaz

Zorganizowano pierwszą akcję badań mammograficznych dla kobiet, które ukończyły 40 lat – zgłosiło się 97 pań.

1997op

W grudniu – tradycyjny opłatek u Amazonek.

1998

W dniach 4-5 września 1998 r. odbyło się spotkanie Komitetu Organizacyjnego Ruchu Europa Donna połączone z konferencją na temat profilaktyki raka piersi. Miejscem spotkania była sala nowosądeckiego Ratusza.

1998rt

W listopadzie odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia. Podjęto uchwałę o przystąpieniu do Ogólnopolskiego Związku Stowarzyszeń Europa Donna. Zorganizowano akcję badań mammograficznych. Wzięło w niej udział 390 pań.

1998gaz1999

W celu pozyskania funduszy na badania mammograficzne zorganizowano koncert charytatywny „Kiedy jesień szybuje przez lufcik…” . Koncert odbył się w Małopolskim Centrum Kultury „Sokół”.

1999zapW ramach popularyzacji profilaktyki raka piersi członkinie Stowarzyszenia Europa Donna i pielęgniarki z gabinetu konsultacyjno- położniczego przy oddziale ginekologiczno-położniczym szpitala w Nowym Sączu spotkały się z kobietami z Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego.

1999gaz

Organizowano również pogadanki w szkołach, które połączone były z nauką samobadania piersi. Na kolejną akcję badań mammograficznych zgłosiło się 600 kobiet.

1999gaz22000

Walne Zebranie zdecydowało o zmianie nazwy Stowarzyszenia na: Stowarzyszenie Kobiet do Walki z Rakiem Piersi Europa Donna w Nowym Sączu. Prezesem pozostała Danuta Oleksińska, wiceprezesem Grażyna Ociepka, skarbnikiem Małgorzata Stankowska, sekretarzem Bożena Kiemystowicz, a konsultantem medycznym Katarzyna Latacz.

2000gaz

Nowy Sącz odwiedziła prezes Ogólnopolskiej Związku Ruchu Kobiet do Walki z Rakiem Piersi Europa Donna Dorota Czudowska.

Europa Donna była współorganizatorem trzydniowej konferencji dot. podniesienia wiedzy społeczeństwa na temat schorzeń nowotworowych. Najwięcej czasu poświęcono profilaktyce, diagnostyce i leczeniu raka piersi.

2000gaz2

W październiku kontynuowano akcję profilaktycznych badań mammograficznych.

2000gaz32001

Zorganizowano dwa koncerty charytatywne: gościem jednego był Krzysztof Krawczyk, a drugiego Marek Grechuta. Środki uzyskane z koncertu przeznaczono w całości na badania mammograficzne.

2001gaz

W 2001r. zmieniona została siedziba Stowarzyszenia. Dzięki uprzejmości ówczesnego posła Kazimierza Sasa od października 2001r. przeniesiona została na ul. Narutowicza 2, gdzie znajduje się do tej pory.

2001zap

Organizowane były także bale charytatywne. Dzięki pozyskanym funduszom można było przeprowadzić dwie akcje badań mammograficznych , z których skorzystało 70 pań.

2002

Stowarzyszenie rozpoczyna działanie poza Nowym Sączem. Jedno ze spotkań zostało zorganizowane w Gorlicach.
2002gaz

Członkinie z Nowego Sącza uczestniczą w spotkaniach ogólnopolskich. Podczas IV Zjazdu delegatów Ogólnopolskiego Związku Ruchu Kobiet do Walki z Rakiem Piersi Europa Donna, Który odbył się w Przemyślu Nowy Sącz reprezentowały: Elżbieta Cabała, Ewa Gondek, Bożena Kiemystowicz, Grażyna Ociepka.

2002fot

2003

Podczas Zjazdu Ogólnopolskiego Ruchu Kobiet do Walki z Rakiem Piersi Europa Donna w Legnicy Prezesem Stowarzyszenia na kolejną kadencję wybrana została Dorota Czudowska.

Nowy Sącz reprezentowały: Grażyna Ociepka, Bożena Kiemystowicz i Ewa Gondek.

2003fotNa zdjęciu uczestniczki Zjazdu w Legnicy.

2003gaz

W październiku zorganizowałyśmy po raz pierwszy : Marsz Życia i Nadziei

2003zap

Kontynuowano także akcje badań mammograficznych. Skorzystało z nich ponad 700 kobiet.

2003gaz22004

W marcu odbyła się konferencja naukowa połączona z obchodami 10-lecia Europa Donna w Europie. W konferencji udział wzięły: Dorota Czudwoska prezes Ogólnopolskiego Ruchu Europa Donna, Alina Jurczak sekretarz, Jadwiga Duda prezes z Przemyśla, Bożena Kiemystowicz Nowy Sącz.

2004fot

Wybrano nowe władze Stowarzyszenia: prezesem została Bożena Kiemystowicz, wiceprezesem Danuta Oleksińska, Ewa Gondek sekretarzem, Małgorzata Stankowska skarbnikiem a Katarzyna Sułkowska rzecznikiem prasowym. W kwietniu odbył się ogólnopolski Zjazd w Dębicy. Udział w nim wzięły: Katarzyna Sułkowska, Danuta Oleksińska, Małgorzata Stankowska, Ewa Gondek i Elżbieta Cabała.

2004fot2Na zdjęciu obrady Zjazdu w Dębicy.

Stowarzyszenie Kobiet do Walki z Rakiem Piersi Europa Donna w Nowym Sączu wspólnie z Klubem Sądeckich Amazonek i Forum Kobiet podpisały umowę z korporacją Taxi w sprawie bezpiecznego dowożenia kobiet do celu w późnych godzinach.

2004gaz

Październik – Sądeckie Dni Walki z Rakiem.

Współorganizatorzy: Urząd Miasta, Klub Sądeckich Amazonek, Sądeckie Forum Kobiet.

2004gaz2Konferencja prasowa w Ratuszu.

2004fot3W ramach obchodów Sądeckich Dni z Rakiem zorganizowany został Marsz Życia i Nadziei

Październik – Sądeckie Dni Walki z Rakiem. W ramach Sądeckich Dni Walki z Rakiem zorganizowana ostała konferencja naukowa w Ratuszu. Wykład nt. współczesnych metod leczenia raka piersi wygłosił dr Zbigniew Darasz z Kliniki Onkologicznej w Krakowie.

2004fot4Konferencja w Ratuszu

W listopadzie członkinie ED z Nowego Sącza uczestniczyły w obchodach 10-lecia Europa Donna w Legnicy z udziałem ówczesnej prezeski Stelli Kiriakides z Cypru. W akcji badań mammograficznych przebadano 970 kobiet.

2004fot510 – lecie ED w Legnicy

2005

14 stycznia Stowarzyszenie EUROPA DONNA otrzymało status organizacji pozarządowej.

Z okazji Dnia Matki Stowarzyszenie Europa Donna zorganizowało wspólnie z sądeckim Sanepidem akcję: ”Dbamy o nasze mamy”.
Poza prelekcjami w szkołach i przedszkolach na temat zagrożeń chorobą zaproponowano paniom badania mammograficzne.

2005fot

Kolejna akcja bezpłatnych badań mammograficznych obyła się w październiku. Niestety, podobnie jak w latach ubiegłych, zabrakło funduszy na zaspokojenie wszystkich potrzeb. Ogólnopolski Zjazd ED odbył się w Krotoszynie.

2006

Zjazd Polskiego Forum Europejskiej Koalicji do Walki z Rakiem Piersi w Słupsku (marzec) z udziałem Małgorzaty Stankowskiej i Bożeny Kiemystowicz

2006fot2006fot2Zjazd w Słupsku

W marcu odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia, na którym podsumowano działania za 2005r. i przyjęto kierunki pracy na rok następny.

2006gazRelacja prasowa z Walnego Zebrania ED

2006gaz1W czerwcu odbyła się w Nowym Sączu narada przewodniczących Europa Donna

W 2006 roku przeprowadzono dwie akcje badań mammograficznych. Przebadanych zostało 580 kobiet.

2007

Stowarzyszenie EUROPA DONNA zostało nominowane w plebiscycie „Ziarnko Gorczycy” „za serce, zapał, wrażliwość na potrzeby innych”.

2007fotZarząd Stowarzyszenia ED

W marcu członkinie Stowarzyszenia uczestniczyły w kolejnym Zjeździe Polskiego Forum Europejskiej Koalicji do Walki z Rakiem Piersi Europa Donna w Legnicy.

2007fot2Obrady Zjazdu w malowniczym zamku w Grodźcu

2007zapW listopadzie odbyło się szkolenie liderek ED w Mediolanie, w którym uczestniczyła Bożena Kiemystowicz. Szkolenie w całości finansowane ze środków Europejskiej Koalicji do Walki z Rakiem Piersi Europa Donna w Mediolanie.

2007fot3Szkolenie w Mediolanie.

Nawiązałyśmy kontakty z koleżankami ze Stowarzyszeń Europa Donna z innych krajów Europy między innymi z Finlandii i Grecji.

2007fot4

2007fot5

Szkolenie w Mediolanie.

W grudniu obchodziłyśmy 10-lecie działalności Stowarzyszenia

2007fot6

2008

W związku z zakończeniem kadencji władz Stowarzyszenia odbyło się Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Prezesem ponownie została Bożena Kiemystowicz, wiceprezesem Lidia Iwanczewska, skarbnikiem Małgorzata Stankowska, Sekretarzem Ewa Gondek, Wiesława Kotlarz członkiem Zarządu. Komisja Rewizyjna: Elżbieta Mączka, Danuta Oleksińska i Leokadia Sławecka .

2008fot

W kwietniu koleżanka Katarzyna Latacz uczestniczyła w międzynarodowej konferencji w Berlinie.

Październik miesiącem walki z rakiem piersi. Marsz Różowej Wstążki z udziałem Majki Jeżowskiej i Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej.

2008fot2

Uczestniczki marszu.

2008fot3Nawiązana została współpraca z gminą Chełmiec.

Spotkanie z kobietami z Koła Gospodyń Wiejskich w Łososinie Dolnej. W 2008 roku wykonano 371 bezpłatnych badań mammograficznych dla kobiet nie objętych programem NFZ.

2009

Luty – członkinie Stowarzyszenia wzięły udział w szkoleniu „Euro na zdrowie”, które odbyło się w Rybniku. Temat: przygotowanie sektora ochrony zdrowia do pozyskiwania środków unijnych w latach 2007-2013.

2009fotMarzec – „Dzień Kobiet” w Małej Galerii.

Maj- Zjazd Polskiego Forum Europejskiej Koalicji do Walki z Rakiem Piersi Europa Donna w Legnicy.

2009fot2Targi Organizacji Pozarządowych z okazji 20-lecia transformacji ustrojowej. Nasze stoisko na sądeckim Rynku.

2009fot3

2009fot4Udział w Kongresie Kobiet Polskich w Warszawie

Udział w Forum Organizacji Pozarządowych w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu.

2009fot5Festyn osiedlowy na Wólkach „Jak dobrze mieć sąsiada” i nasze stoisko.

Nawiązałyśmy współpracę z gminą Grybów.

Październik miesiącem walki z rakiem piersi. 15 października Marsz Różowej Wstążki – Dzień troski o zdrowie piersi.

2009fot6

2009fot72009fot82009fot92009fot102009fot112009fot12

W październiku w Sztokholmie odbyła się konferencja z okazji 15-lecia Europejskiej Koalicji Europa Donna oraz podsumowania obchodów „15 października -dzień specjalnej troski o zdrowie piersi” .

2009fot13Konferencja w Sztokholmie

2009fot14Nasze koleżanki z Ukrainy

2009fot15Grupa z Polski

W listopadzie z inicjatywy Zarządu Polskiego Forum Europejskiej Koalicji Europa Donna uczestniczyłyśmy w posiedzeniu senackiej Komisji Zdrowia. Tematem wiodącym była poprawa jakości świadczeń medycznych

2009fot16

13-15 listopada wiceprezes Stowarzyszenia Lidia Iwanczewska uczestniczyła w szkoleniu liderek w Mediolanie

2009fot17

2009fot18

2010

W marcu tradycyjne w Małej Galerii spotkanie z okazji Dnia Kobiet.

2010fot

Spotkanie z kobietami w Stróżach nt. profilaktyki raka piersi i zapisy na badania mammograficzne. Wiosenna akcja badań mammograficznych. Skorzystało z niej 177 kobiet.

2010fot2

Udział w II Świętowaniu Obywatelskim.

2010fot3Zjazd Polskiego Forum tym razem w Przemyślu. Nowy Sącz reprezentowały: Elżbieta Mączka, Wiesława Kotlarz i Beata Święcańska – Witek

2010fot42010fot5

Październik:

Marsz Różowej Wstążki: tradycyjnie Orkiestra Reprezentacyjna KOSG, Klub Sądeckich Amazonek, Sądeckie Forum Kobiet, AVON.

2010fot72010fot8Międzynarodowa Konferencja nt. prestiżu zawodowego pielęgniarki w Polsce i Europie i Marsz ku Zdrowiu w Legnicy z naszym udziałem.

2010fot9

Prelekcja nt. profilaktyki raka piersi w Zespole Szkół nr 4. Akcje badań mammograficznych – przebadano 297 kobiet. Podpisanie umowy o współpracy w ramach realizacji projektu „Klastra Regionalne Centrum Medyczne” – Grybów.

2010fot10

Za całokształt działalności Stowarzyszenie otrzymało statuetkę „Ziarnko Gorczycy”

2011

W marcu po raz kolejny zorganizowane zostało tradycyjne w Małej Galerii spotkanie z okazji Dnia Kobiet.

2011gaz

XIV Zjazd sprawozdawczo-wyborczy Polskiego Forum odbył się w Pile. Prezesem Polskiego Forum została ponownie Dorota Czudowska.Bożenę Kiemystowicz wybrano do Zarządu.

2011fotZjazd w Pile – Bożena Kiemystowicz.

2011fot2Piła – uczestniczki Zjazdu.

Z inicjatywy naszej prezes Doroty Czudowskiej w dniach 21-23 maja gościłyśmy w Brukseli. Spotkałyśmy się z wiceprzewodniczącym Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Bogusławem Sonikiem.

2011fot3Bruksela – Parlament Europejski – Delegacja sądecka

2011fot4

2011fot5

Bruksela – Parlament Europejski

Uczestniczyłyśmy w Europejskim Kongresie Kobiet w Warszawie.

2011fot6Kongres Kobiet – Warszawa – Pałac Kultury i Nauki.

2011fot7Kongres Kobiet – Warszawa – Razem z koleżankami z Dębicy

Październik : Marsz Różowej Wstążki. Akcja badań mammograficznych.

2011fot8Marsz – zbiórka pod Miejskim Ośrodkiem Kultury

2011fot14

Od 21 do 23 października brałyśmy udział w konferencji na Malcie. Konferencja zorganizowana przez Europejską Koalicję nt. wyzwań na najbliższą dekadę w zakresie leczenia raka piersi.

2011fot152011fot16

W październiku i listopadzie kontynuowano akcje badań mammograficznych. Łącznie z badań skorzystało 258 pań.

2012Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress